Mistä sähkömme tulee?

Sähkön alkuperä

Sähkön tuoteseloste kertoo myymämme sähkön alkuperän ja tuotantotavan sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Tuoteseloste perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta, ja noudattaa Energiaviraston antamia ohjeita. Jaottelussa energialähteet jaetaan kolmeen osaan: fossiiliset energialähteet ja turve, ydinvoima sekä uusiutuvat energialähteet.

Lumme Energian tuoteseloste 2019

Myydyn sähkön, 1 354 GWh, energialähteet **)

Vuonna 2019 myymämme sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 210 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 1,19 mg/kWh. ***)


*) Uusiutuvista energialähteistä 49 % on myyty ympäristöystävällisenä sähkönä.

**) Myydyn sähkön energialähteet vastaavat Energiaviraston määrittelemää kokonaisenergialähdejakaumaa.

***) Kokonaisenergialähdejakauman sekä päästötietojen laskemista varten olemme huomioineet alkuperätakuilla varmentamattoman myynnin osuuden Energiaviraston julkaisemalla kansallisella jäännösjakaumalla. Jäännösjakauman energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet sekä yhteistuotannon päästöjenjakomenetelmä ovat saatavissa Energiaviraston jäännösjakaumajulkaisusta.

lumme_sahkon_alkupera_2019_1

Lumme Energian tuoteseloste 2019 ilman vihreää sähkönmyyntiä

Myydyn alkuperältään varmentamattoman sähkön, 1 220 GWh, energialähteet

Vuonna 2019 myymämme alkuperältään varmentamattoman sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 233 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 1,33 mg/kWh.

lumme_sahkon_alkupera_2019_2