Mistä sähkömme tulee?

Sähkön alkuperä

Sähkön tuoteseloste kertoo myymämme sähkön alkuperän ja tuotantotavan sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Tuoteseloste perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta, ja noudattaa Energiaviraston antamia ohjeita. Jaottelussa energialähteet jaetaan kolmeen osaan: fossiiliset energialähteet ja turve, ydinvoima sekä uusiutuvat energialähteet.

Sähkön alkuperän tiedot päivittyvät jälkikäteen. Vuoden 2021 tilasto valmistuu heinäkuussa 2022.

Lumme Energian tuoteseloste 2020

Myydyn sähkön, 1 283 GWh, energialähteet **)

Vuonna 2020 myymämme sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 184 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 1,18 mg/kWh. ***)


*) Uusiutuvista energialähteistä 60 % on myyty ympäristöystävällisenä sähkönä.

**) Myydyn sähkön energialähteet vastaavat Energiaviraston määrittelemää kokonaisenergialähdejakaumaa.

***) Kokonaisenergialähdejakauman sekä päästötietojen laskemista varten olemme huomioineet alkuperätakuilla varmentamattoman myynnin osuuden Energiaviraston julkaisemalla kansallisella jäännösjakaumalla. Jäännösjakauman energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet sekä yhteistuotannon päästöjenjakomenetelmä ovat saatavissa Energiaviraston jäännösjakaumajulkaisusta.

Energialahteet_2020_1

Lumme Energian tuoteseloste 2020 ilman vihreää sähkönmyyntiä

Myydyn alkuperältään varmentamattoman sähkön, 1 075 GWh, energialähteet

Vuonna 2020 myymämme alkuperältään varmentamattoman sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 220 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 1,41 mg/kWh.

Energialahteet_2020_2