Mistä sähkömme tulee?

Sähkön alkuperä

Sähkön tuoteseloste kertoo myymämme sähkön alkuperän ja tuotantotavan sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Tuoteseloste perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta, ja noudattaa Energiaviraston antamia ohjeita. Jaottelussa energialähteet jaetaan kolmeen osaan: fossiiliset energialähteet ja turve, ydinvoima sekä uusiutuvat energialähteet. Vuoden 2023 sähkön alkuperän tiedot ovat saatavilla syksyllä 2024.

Mikäli asiakkaalla on Lumme Energian uusiutuva tai fossiilivapaa sähkösopimus, niin sähkön päästökerroin on sähköenergian osalta nolla.

Lumme Energian tuoteseloste 2022

Myydyn sähkön, 3 880 GWh, energialähteet **)

Vuonna 2022 myymämme sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 323 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 0,41 mg/kWh. ***)


*) Uusiutuvista energialähteistä 72 % on myyty ympäristöystävällisenä sähkönä. Kaikkien uusiutuvien sähkötuotteiden päästökerroin on energian osalta 0 g/kWh.

**) Myydyn sähkön energialähteet vastaavat Energiaviraston määrittelemää kokonaisenergialähdejakaumaa.

***) Kokonaisenergialähdejakauman sekä päästötietojen laskemista varten olemme huomioineet alkuperätakuilla varmentamattoman myynnin osuuden Energiaviraston julkaisemalla kansallisella jäännösjakaumalla. Jäännösjakauman energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet sekä yhteistuotannon päästöjenjakomenetelmä ovat saatavissa Energiaviraston jäännösjakaumajulkaisusta. Jäännösjakauma+2022+julkaisu+FI.pdf

Energialahteet_2022_FI_kaikki

Lumme Energian tuoteseloste 2022 ilman vihreää sähkönmyyntiä

Myydyn alkuperältään varmentamattoman sähkön, 2 786 GWh, energialähteet

Vuonna 2022 myymämme alkuperältään varmentamattoman sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 450 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 0,57 mg/kWh.

Energialahteet_2022_FI_EIvihreaa