Mistä sähkömme tulee?

Sähkön alkuperä

Sähkön tuoteseloste kertoo myymämme sähkön alkuperän ja tuotantotavan sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Tuoteseloste perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta, ja noudattaa Energiaviraston antamia ohjeita. Jaottelussa energialähteet jaetaan kolmeen osaan: fossiiliset energialähteet ja turve, ydinvoima sekä uusiutuvat energialähteet. Vuoden 2022 sähkön alkuperän tiedot ovat saatavilla syksyllä 2023.

Lumme Energian tuoteseloste 2021

Myydyn sähkön, 3 914 GWh, energialähteet **)

Vuonna 2021 myymämme sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 185 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 1,09 mg/kWh. ***)


*) Uusiutuvista energialähteistä 64 % on myyty ympäristöystävällisenä sähkönä.

**) Myydyn sähkön energialähteet vastaavat Energiaviraston määrittelemää kokonaisenergialähdejakaumaa.

***) Kokonaisenergialähdejakauman sekä päästötietojen laskemista varten olemme huomioineet alkuperätakuilla varmentamattoman myynnin osuuden Energiaviraston julkaisemalla kansallisella jäännösjakaumalla. Jäännösjakauman energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet sekä yhteistuotannon päästöjenjakomenetelmä ovat saatavissa Energiaviraston jäännösjakaumajulkaisusta. Jäännösjakauma+2021+julkaisu+FI.pdf

Energialahteet_2021_FI

Lumme Energian tuoteseloste 2021 ilman vihreää sähkönmyyntiä

Myydyn alkuperältään varmentamattoman sähkön, 3 914 GWh, energialähteet

Vuonna 2021 myymämme alkuperältään varmentamattoman sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 227 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 1,34 mg/kWh.

Energialahteet_ilmanvihreaa_2021_FI