Tietosuojaseloste

Päivitetty 29.5.2023

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Lumme Energia Oy (jatkossa Lumme Energia)

Y-tunnus: 2038931-6

Käyntiosoite: Prikaatinkatu 3A, 50100 Mikkeli

Puhelin: 029 1800 056 (pvm/mpm)

Verkkopalvelu: www.lumme-energia.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Mikko Alftan; puh. 040 560 1240

2. REKISTERIN NIMI

Lumme Energian asiakasrekisteri. Rekisterin rekisteröityjä ovat Lumme Energian asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Potentiaalinen asiakkuus syntyy tyypillisesti henkilön ilmaistua kiinnostuksensa Lumme Energian palveluita kohtaan asiakastilaisuuksissa, digitaalisissa palveluissa tai muun henkilökohtaisen kohtaamisen yhteydessä.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTA

Lumme Energia rekisterinpitäjänä tai sen sopimuksin valtuutetut henkilötietojen käsittelijät käyttävät asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja tietosuojalain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, toimitus ja tuottaminen

 • Maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

 • Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti

 • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen sekä

 • Yllä mainittuja tarkoituksia varten tehty segmentointi ja profilointi

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassa olevan tietosuojalain mukaisiin perusteisiin kuten:

 • Sopimussuhteeseen rekisteröidyn ja Lumme Energian välillä

 • Lumme Energian oikeutettuun etuun mm. silloin, kun Lumme Energia käyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa ja palvelujensa markkinointiin tai käsittelee tietoja Suur-Savon Sähkö- konsernin sisäisesti tai palvelun tuottamiseen osallistuvan kolmannen tahon kanssa

 • Rekisteröidyn suostumukseen, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen markkinointiin tai muuhun Lumme Energian erikseen pyytämään suostumukseen.

Lisäksi Lumme Energian henkilötietojen käsittely perustuu muihin pakottaviin, lakisääteiseen velvoitteeseen. Tällaisia lakeja ovat mm. sähkömarkkinalaki ja sitä täydentävät asetukset, energiatehokkuuslaki ja kuluttajansuojalaki.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakastiedot:

 • nimi

 • henkilötunnus tai y-tunnus

 • asiakasnumero

 • yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti)

 • mahdolliset yhteyshenkilöt tai edustajat

 • muut asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat välttämättömiä sovitun palvelun toteuttamiseksi

 • sähköisen suoramarkkinoinnin luvat ja markkinointikiellot

Käyttökohteen tiedot:

 • osoitetiedot

 • kohteen käyttötarkoitus

 • lämmityksen riippuvuus sähköstä

 • energian kulutusennuste

 • mahdolliset pinta-ala ja tilavuustiedot

 • pientuotannon laitetiedot

 • liittymän tiedot

 • verkkoon kytkeytymisen tila

 • katkaisukriittisyys

Sopimustiedot:

 • sopimuksen kohde

 • kestoaika

 • sopimushinnat

 • laskutusosoite

 • mahdollinen edustajatieto

Mittaustiedot:

 • energian kulutus

 • energian tuotanto

 • energian laatu

Laskutustiedot:

 • laskutuksen perusteet

 • tiedot maksuista ja maksukäyttäytymisestä

 • pankkitiedot

Palvelutapahtumien tiedot:

 • tapahtuma-aika

 • tapahtuman syy

 • asiakaspuhelun nauhoitus

Asiakaskyselyjen tiedot:

 • palvelukokemukset

Muut asiakastiedot:

 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten kanta-asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin sekä järjestelmään kuuluvien etujen saamiseksi tarpeelliset tiedot

 • sähköautojen lataustiedot

 • aurinkosähkölaskuriin kerätyt tiedot

 • kysyntäjoustopalvelujen laitteet, mittaus- ja ohjaustiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • käytetyt palvelut

 • tilatut julkaisut

 • evästeet

 • aineistojen lataukset nettipalvelusta

 • sivujen selaustieto

 • selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä

 • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

 • analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista voidaan johtaa esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet taikka segmentoida asiakas tietynlaiseen kohderyhmään.

Hankitut tiedot:

 • Edellä mainittujen tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa saatetaan käyttää ulkopuolisia tietolähteitä, jotka kuvattu tarkemmin alla kohdassa säännönmukaiset tietolähteet.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä, sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan tuotteiden tai palvelujen käytöstä.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin. Evästeiden käytöstä kerrotaan kunkin digitaalisen palvelun käyttöehtojen evästelauseessa.

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää esimerkiksi Digi- ja väestötietovirasto, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisteripitäjän rekisteristä.

Tietoja päivitetään myös sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Lumme Energian lukuun toimivien vastaanottajien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

7. TIETOJEN SÄILYTYS

Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarpeiden toteuttamiseksi.

Lakiin perustuvista säilytysaikavelvoitteista merkittävin on kuluttaja-asiakkaan laskutuksen oikaisuvelvoite, joka määrittää tietojen säilytysajaksi kymmenen (10) vuotta.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain tietosuojalain mukaisin menettelytavoin, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Vain tietoihin oikeutetut ja määritellyt käyttäjät pääsevät käsittelemään ylläpitämiään tietoja. Rekisteristä otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopiot. Asiakasrekisterin tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

10.1 Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot

Halutessasi käyttää oikeutta tietopyyntöön, pyydämme sinua käyttämään tietopyyntölomaketta.

Tietojen tarkastuspyyntö pyytää sinua tunnistautumaan vahvasti, sillä velvollisuutemme on pitää tiedoistasi myös tämän osalta hyvää huolta.

Lumme Energia toteuttaa asiakkaan pyynnön viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta ja pyytäjän tunnistamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös paperisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa ja tarkastaa tässä selosteessa kuvatut, omat tietonsa. Mikäli tiedoissasi on puutteita tai korjattavaa, olethan yhteydessä Asiakaspalveluun.


10.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisuun toimittamalla puutteelliset tai virheelliset tiedot selvityksineen. Mikäli tiedoissasi on puutteita tai korjattavaa, olethan yhteydessä Asiakaspalveluun. Mikäli rekisteröidyllä on käytössään Lumme Energian tarjoama sähköinen palvelukanava, voi hän päivittää omia tietojaan palvelujen mahdollistamissa rajoissa.

Rekisteröidyllä on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen sitä pyytäessään, kunnes tiedot on saatettu ajan tasalle.


10.3 Oikeus tietojen siirtoon

Rekisteröidyllä on oikeus itse antamiensa tietojen siirtoon toiseen järjestelmään. Energiamarkkinoilla palvelut edellyttävät aina sopimuksen tekemistä, jonka yhteydessä tarvittavat tiedot syntyvät uuteen järjestelmään.

Mikäli tiedoissasi on puutteita tai korjattavaa, olethan yhteydessä Asiakaspalveluun.


10.4 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistaminen on mahdollista kuluttaja-asiakkaan tapauksessa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä johtuen Lumme Energian velvollisuudesta laskutuksen korjaamiseen edellä mainitulta ajanjaksolta.

Mikäli tiedoissasi on puutteita tai korjattavaa, olethan yhteydessä Asiakaspalveluun.


10.5 Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa mukaan lukien profilointi

Digitaalisissa palvelukanavissa on mahdollista, että rekisteröidyn antamien tietojen perusteella tarkistetaan automaattisesti esimerkiksi sopimuskelpoisuutta.

Automaattista käsittelyä ja sen mukaista päättelyä käytettäessä rekisteröidyllä on sitä oikeus vastustaa, mikäli menettely ei ole välttämätön sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten.

Tällaisissa tapauksissa kerrotaan rekisteröidylle vaihtoehtoiset tavat edetä asiansa hoitamisessa muilla kanavilla.


10.6 Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus antaa suostumuksensa sähköiseen markkinointiin ja kieltää se, milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä ottamalla yhteyttä Asiakaspalveluun, Lumme Energian sähköisten palvelujen kautta omia tietoja päivittämällä tai sähköisen uutiskirjeen kieltolinkin avulla. 


10.7 Oikeus vastustaa evästeiden käyttöä

Lumme Energian digitaalisten palvelujen yhteydessä käytämme evästeitä. Palvelujen käyttöehdoissa on kerrottu evästeiden käytön estämisestä ja sen vaikutuksesta palveluun. Lumme-energia.fi-verkkosivuevästeisiin voit tutustua täällä.


10.8 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa kansalliselle viranomaiselle, mikäli hän kokee henkilötietojensa tulleen käsitellyksi vastoin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Suomessa valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto. Voit lukea lisää osoitteesta: www.tietosuoja.fi.