Synergiasähkö palvelukuvaus ja -ehdot

 

  1. Yleistä

Sopimusvahvistuksessa mainitulla Synergiasähkö-tuotteella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa Lumme Energia hankkii sähköenergiaa asiakkaan lukuun tämän sopimusvahvistuksen, palvelukuvauksen, omien yritysmyynnin yleisten myyntiehtojensa ja yleisten sähkönmyyntiehtojen mukaisesti. Asiakas tilaa Myyjältä ja Myyjä toteuttaa Palvelun tämän Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti.

 

Myyjä on oikeutettu tekemään tämän Sopimuksen ja liitteiden mukaiset hintakiinnitykset ja muut toimenpiteet Sopimuksessa ja palvelukuvauksessa sovitussa laajuudessa.

Myyjä toteuttaa Palvelun hintakiinnitykset markkinanäkemyksensä perusteella ja toimittaa asiakkaalle määräajoin raportin hintakiinnitystilanteesta.

 

Myyjä luovuttaa sähkön Asiakkaalle kantaverkkoon toimitettuna. Sopimus edellyttää, että käyttöpaikka on tuntimittauksessa. Asiakkaan kohteiden mittauksen järjestämisestä ja mittaustiedon saatavuudesta vastaa verkonhaltija. Mittauksen kustannukset verkonhaltija perii verkkopalvelumaksuissa Asiakkaalta.

 

2.    Asiakkaan valtuutus

Asiakas antaa Myyjälle valtuudet toteuttaa hintakiinnitykset itsenäisesti.

Myyjä on oikeutettu tekemään tämän Sopimuksen ja liitteiden mukaiset hintakiinnitykset ja muut toimenpiteet Sopimuksessa ja palvelukuvauksessa sovitussa laajuudessa.

 

3.    Sopimuksen kesto ja irtisanominen

Sopimus ja sähköntoimitus astuu voimaan sopimusvahvistuksen alkupäivämäärän mukaisesti. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

 

Sopimus on puolin ja toisin irtisanottavissa kirjallisella irtisanomisilmoituksella kolmen (3) kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Asiakas ei kuitenkaan voi irtisanoa sopimusta ennen kuin viimeinen hinnoittelujakso, jolle on tehty hintakiinnityksiä, on päättynyt.

 

4.    Hinnan määräytyminen ja salkunhoito

4.1.  Hinnoittelu/Hinnan muodostuminen

Sopimuksen sähkön hinta (alv 0 %) muodostuu kiinnitetystä hinnasta, myyjän marginaalista sekä profiilivaikutuksesta (profiilivaikutus ei sisälly marginaaliin, vaan se huomioidaan toteutuneen mukaisesti lopullisessa laskutushinnassa).

Siltä osin kuin hintakiinnityksiä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen tuntispot-hinnan perusteella marginaalilla lisättynä. Mikäli Asiakkaalle on tehty hintakiinnityksiä ja Asiakkaan toteutunut sähköenergian käyttö ylittää tai alittaa hintakiinnitetyn määrän hinnoittelujaksolla, Myyjä laskuttaa Asiakkaalta ylityksestä toteutuneen tuntispot -hinnan marginaalilla lisättynä ja alituksesta hintakiinnitysten Energiapainotetun keskihinnan ja toteutuneen tuntispot -kuukausikeskihinnan erotuksen

 

Profiilivaikutus on Asiakkaan toteutuneen sähkönkäytön energiapainotetun spot-hinnan ja Suomen spot-hinnan kuukausikeskiarvon erotus ja se lasketaan käyttöpaikkakohtaisesti kuukausittain Asiakkaan toteutuneen sähkönkäytön mukaisesti tuntisarjasta.

 

Asiakkaan sähkö voidaan toimittaa myös ympäristöystävällisenä CO2 vapaana sähkönä lisämaksusta. Asiakkaan valitessa CO2 vapaan sähkön toimituksen, kyseisen tuotteen hinta lisätään energianhintaan.

 

4.2.   Hinnoittelujaksot

Hinnoittelujakso on ajanjakso, jolle lasketaan kiinnitetyn sähkön hinta. Hinnoittelujakson pituus määräytyy käytettyjen hintakiinnitysten mukaisesti. Hinnoittelujaksojen pituudet ovat kuukausi, kvartaali ja vuosi. Hinnoittelujaksojen tarkat alkamis- ja loppumisajankohdat määräytyvät Nasdaq OMX

Commodities -johdannaispörssin noteerattujen tuotteiden kaupankäyntikalenterin mukaan.

 

4.3.  Hintakiinnitykset ja Hintakiinnitysten tekeminen

Myyjä toteuttaa hintakiinnitykset markkinanäkemyksensä perusteella. Hintakiinnitykset ovat Myyjän ja Asiakkaan välisiä sopimuksia hinnoittelujakson aikana toimitettavan sähköenergian hinnasta. Myyjä voi tehdä hintakiinnityksiä Asiakkaalle parhaaksi katsomallaan hetkellä. Myyjä on oikeutettu, mutta ei velvollinen, tekemään hintakiinnityksiä kuluvalle ja kolmelle seuraavalle kalenterivuodelle. Hintakiinnityksiä voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hintakiinnitykset koostuvat systeemi- sekä aluehintaerokiinnityksistä (ENO ja SYHEL). Hintakiinnityksessä käytetään NASDAQ OMX Commodities:in termiinimarkkinoilla määriteltyjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita. Hintakiinnitykset voidaan tehdä, kun sähköpörssi NASDAQ OMX Commodities noteeraa johdannaistuotteet (systeemi- ja aluehintaerotuotteet). Systeemi- ja aluehintaerokiinnitykset voidaan tehdä eri ajankohtina myyntilaidasta kiinnityshetkellä. Hintakiinnitykset tehdään tehopohjaisina MW-kiinnityksinä.

 

Sähkön markkinahinta voidaan kiinnittää kaupankäyntijakson aikana kokonaan tai se voidaan jättää osittain tai kokonaan kiinnittämättä. Hintakiinnitetty määrä laskutetaan tehtyjen hintakiinnitysten energiapainotetulla keskihinnalla.

 

Mahdollinen avoin kiinnittämätön osuus toimitetaan avoimella tuntihinnoitellulla spot- toimituksella.

 

Myyjä kokoaa kaikki Yhteishankintasalkku-sopimukset yhteen salkkuun ja tekee kyseiselle salkulle kulutusennusteen. Myyjä tekee kiinnityksiä kyseistä kulutusennustetta vasten. Koska salkun kulutus on suurempi kuin yksittäisen sopimuksen, voidaan kiinnityksiä tehdä myös markkinakauppoina (1 MW tai sen kerrannainen). Tehdyt hintakiinnitykset jaetaan käyttöpaikoittain kuukausittain toteutuneiden energioiden perusteella.

 

4.4.  Vastuu hintakiinnityksistä ja hintakiinnityksen purkaminen

Asiakas vastaa hintakiinnitysten oikeellisuudesta ja Asiakkaalla on Myyjään nähden kaikissa tilanteissa taloudellinen vastuu hintakiinnityksistä.

 

Jos Asiakas päättää sopimuksen tai sopimus muutoin päättyy Asiakkaasta johtuvasta syystä siten, että sopimuksen päättymishetkellä on voimassa hintakiinnityksiä, jotka kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan, Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta hintakiinnitysten laskennallinen negatiivinen arvo. Veloitettava määrä määritetään laskemalla sopimuksen päättymishetken jälkeiseen aikaan kohdistuvien hintakiinnitystä vastaavien johdannaisten hintojen muutos.

 

Mikäli näin saatava hintakiinnitysten laskennallinen arvo on positiivinen, Myyjällä ei ole velvollisuutta hyvittää Asiakasta, mikäli Asiakas päättää sopimuksen sen voimassaoloehtojen vastaisesti tai sopimus muutoin päättyy Asiakkaasta johtuvasta syystä. Myyjällä on oikeus periä yleisten yritysmyyntiehtojensa mukainen korvaus kiinnitysten purkamisesta.

 

4.5.  Hinnan tarkistukset, Hintojen ja marginaalien muutokset

Mikäli marginaalien sisältämät ulkoiset kustannukset muuttuvat, ne viedään laskutushintaan marginaaliin hintoja lisäävinä tai vähentävinä tekijöinä vaikutuksensa mukaisesti. Kustannuksia ovat mm. Fingrid Oy:n tasepalvelun kulutusmaksu, Nord Pool Spot -pörssin spot-kaupankäyntikulu tai johdannaisten rahoitus-, kaupankäynti- ja vakuuskustannukset.

 

Muilta osin hinnanmuutoksiin sovelletaan Lumme Energian yritysmyynnin yleisiä myyntiehtoja ja yleisiä sähkönmyyntiehtoja SME.

5.    Asiakkaan sähkönkäytön ennusteen muutokset

Asiakkaan on ilmoitettava Myyjälle viipymättä, jos sähkönkäytön vuosienergian ennuste muuttuu +/- 10 % tai muutoinkin sellaisista muutoksista Asiakkaan toiminnoissa, joilla voi olla vaikutus sähkönkäyttöennusteeseen. Myyjällä on oikeus päivittää hinnankiinnitysten tilannetta Asiakkaan ilmoitusten mukaisesti.

 

6.    Salassapito

Tämä sopimus on Asiakkaan ja Myyjän välinen eikä siitä saa antaa tietoa kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta.

7.    Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Mikkeli. Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on suomi.